top of page

Data Driven Marketing ตัวช่วยธุรกิจในการทำการตลาดออนไลน์ในยุคที่การตลาดไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ทำให้กลยุทธ์ทางการตลาด และข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก ในการทำการตลาดออนไลน์ก็เช่นกัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ ข้อมูล (Data) เพราะจะเป็นฐานในการต่อยอดการวางแผน วิเคราะห์ และคิดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง Data Driven Marketing ส่วนสำคัญที่จะช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Data Driven Marketing คืออะไร

หากอธิบายให้เข้าใจง่าย Data Driven Marketing ก็คือการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน หรือก็คือ การที่เรานำข้อมูลที่มีจากการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ จากลูกค้ามาวิเคราะห์แบบเจาะลึก แต่การนำข้อมูลเหล่านี้มา ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด PDPA (Personal Data Protection Act) หรือก็คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั่นหมายความว่า ข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลแล้ว

ซึ่งหลักการของ Data Driven Marketing นั้นถือว่าช่วยส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์แล้ว เราจะพบถึงจุดที่น่าสนใจ รู้ถึงข้อมูลเชิงลึก (insight) ของลูกค้า ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดทางการตลาดได้ วางแผนกลยุทธ์ได้ชัดเจน ตรงจุด และสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ประโยชน์ของการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Data Driven Marketing

1. รู้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริง (Insight)

การที่นำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ จะทำ