top of page
banner nex-07.jpg

Data Analysis

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตมนุษย์ ทำให้ภาคธุรกิจต้องหันมาปรับตัวด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล  ส่งผลให้เกิดข้อมูลมหาศาลตามมาหรือที่เรียกว่า Big data  ข้อมูลมากมายเหล่าต้องอาศัยการสกัดข้อมูล (Data mining) เพื่อที่จะนำข้อมูลส่วนที่มีประโยชน์มาเข้าสู่อีกกระบวนการที่เรียกว่า การวิเคราห์ข้อมูล (Data Analysis) และสุดท้ายจึงจะได้ข้อมูลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงและทำให้เกิดประโยชน์และข้อได้เปรียบต่อธุรกิจอย่างมหาศาล ดังเช่น 

Asset 2.png
checked (2).png

ทำให้แบรนด์รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค

checked (2).png

สามารถทำแคมเปญจการตลาดที่ตรงใจกับลูกค้า

checked (2).png

สามารถเห็นมุมมองทางการตลาดกว้างขึ้น

checked (2).png

สามารถทำนายพฤติกรรมของผู้บริโภค

checked (2).png

ช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

checked (2).png

รวมถึงช่วยประหยัดงบประมาณด้านการตลาด เป็นต้น

ดังนั้นผู้ประกอบการยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ขั้นตอนการทำงาน

Graphs

รับดาต้าและตรวจสอบ

เมื่อได้รับดาต้ามาแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบและจำแนกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปทำการวิเคราะห์ต่อได้

Analyzing Graphs

วิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากที่จำแนกข้อมูลแล้ว ทีมงานจะวิเคราะห์้ข้อมูลทั้งหมด เช่น ยอดการขาย และรายชื่อลูกค้าเป็นต้น เพื่อนำไปเป็นตัวช่วยการตัดสินใจในการวางแผนทางการตลาด

Image by Roberto Cortese

ประยุกต์ใช้ดาต้า

หลังจากผ่านการวิเคราะห์ ดาต้าจะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภท

Descriptive Analytics

(การวิเคราะห์เชิงพรรณนา)

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อมูลในอดีดเพื่ออธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น หรือมีอะไรผิดปกติอยู่หรือไม่

Diagnostic Analytics

(การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย)

การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดขึ้น 

Predictive Analytics

(การวิเคราะห์เชิงทำนาย)

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อทำนายแนวโน้มและคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

Prescriptive Analytics

(การวิเคราะห์เชิงกำหนด)

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การทำการตลาดออนไลน์นั้นจำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยต้องอาศัยทั้งความชำนาญและเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการดังกล่าว เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเตรียมข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ช่วยทำให้แบรนด์สามารถก้าวนำคู่แข่งและสามารถพิชิตใจผู้บริโภคได้ในที่สุด

จาก ดาต้า

มาสู่ แผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ยิ่งในยุคนี้จำเป็นต้องมีดาต้า เข้ามาช่วยในการทำแผนอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจน ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและทีมงานมองเห็นภาพเดียวกันและสามารถเข้าถึงปัญหาและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ข้อมูลและความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

ทำการตลาด LINE Official Account กับเนกซ์

หรือติดต่อปรึกษาการตลาดออนไลน์ หรือปัญหาธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญได้ที่นี่

  • facebook
  • line
  • phone
  • mail

บทความ

bottom of page