top of page

สร้างกลยุทธ์ธุรกิจ "บริการ" ให้ปัง ด้วย 7P Marketing Mix

Updated: Sep 14, 2021ในปัจจุบัน ที่ธุรกิจบริการมีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจจะกลายเป็นความเสี่ยง หากไม่รู้จักการวางแผน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ดีพอ เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบคู่แข่ง ตั้งแต่เริ่มต้นกลยุทธ์ 7P Marketing mix เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ตัวช่วยวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ ถูกคิดค้นและต่อยอดมาจาก กลยุทธ์ 4P ซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐานทางการตลาด อันโด่งดัง ถูกคิดค้นโดย E. Jerome McCarthy ในปี 1960 และถูกใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วย Product , Price , Place , Promotion

ในเวลาต่อมาได้ถูกพัฒนา โดยเพิ่ม P 3 ตัว เข้ามา นั่นคือ People , Process , Physical Evident เพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับธุรกิจ ที่เน้นการบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหมดเป็น 7P นั่นเอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้


1.Product (สินค้า)

สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ “ สินค้า ” หรือ “บริการ” ของเรานั้น คืออะไร ? ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ของเราได้อย่างไร ? และกลุ่มผู้บริโภคนั้นเป็นใคร ? สินค้าของเรามีจุดเด่นตรงไหน ? ที่จะทำให้ผู้บริโภคต้องเลือกซื้อสินค้าของเรา ? มีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ? ซึ่งถ้าหาก มีการวิเคราะห์สินค้าของเรา ได้ถูกต้องตั้งแต่แรก และต่อยอด ทำให้ตัวสินค้านั้น โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น2.Price (ราคา)

ราคานั้น เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับสินค้า การตั้งราคานั้น ต้องถูกคำนวณมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนของสินค้า รวมไปถึงกำไรที่ต้องการ การตั้งราคาที่เหมาะสม จะทำให้สินค้านั้น ยังสามารถขายได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการ ยังคงมีกำไรในเกณฑ์ที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม การตั้งราคาที่ไม่เหมาะสม อาจจะนำไปสู่การขาดทุนได้ ดังนั้นแบรนด์ ควรใส่ใจกับกลยุทธ์ การตั้งราคาสินค้า รวมไปถึงควรเปรียบเทียบราคาสินค้า กับคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ


3.Place (ช่องทางการจำหน่ายสินค้า)

เมื่อมีสินค้าและราคาพร้อมแล้ว คำถามต่อไป คือจะนำสินค้าไปเจอกับผู้บริโภคได้อย่างไร ลำดับแรกสุด ควรศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด ว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหน และมีพฤติกรรมอย่างไร จากนั้นเลือกใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะใช้ช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ การวางกลยุทธ์จัดจำหน่ายที่ดีนั้น จะสามารถนำสินค้าที่ใช่ ไปยังลูกค้าที่ใช่ ในเวลาที่ถูกต้องนั่นเอง


4.Promotion (การส่งเสริมการขาย)

โปรโมชั่นนี้ไม่ได้หมายถึง การลด แลก แจก แถมสินค้า เพียงเท่านั้น แต่หมายถึง การใช้วิธีการใดก็ตามที่จะช่วยส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ ให้มียอดจำหน่ายสูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากซื้อ หรือการสะสมแต้มเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ วิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับตัวสินค้า และกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการจะสร้างสรรค์ขึ้นมา การสร้างการส่งเสริมการขายที่ดี จะช่วยโน้มน้าวใจผู้บริโภค ให้เลือกซื้อสินค้าและบริการของเราได้


5.People (บุคลากร)

หากพูดถึงธุรกิจบริการ หัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ บุคลากร หรือผู้ให้บริการนั่นเอง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้บริโภคโดยตรง หากสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ลูกค้าจะเกิดความประทับใจในแบรนด์ นำไปสู่การซื้อซ้ำและบอกต่อ แต่ในทางตรงกันข้าม หากบริการลูกค้าได้แย่ อาจจะนำไปสู่การเสียฐานลูกค้าได้ ดังนั้นผู้ประกอบการ ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรให้มาก ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการปลูกฝังให้รักการบริการ


6.Process (กระบวนการ)

กระบวนการ หมายถึง ลำดับขั้นตอนตั้งแต่ลูกค้าเดินเข้าร้านมา จนกระทั่งลูกค้าออกจากร้านไป ลำดับขั้นตอนดังกล่าวจะต้องถูกออกแบบให้มีมาตรฐาน เป็นระบบ มีระเบียบ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน มีขั้นตอนที่เหมาะสม และแบบแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การสร้างกระบวนการภายในที่ดีนั้น นอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจช่วยลดต้นทุนค่าบริหารจัดการลงอีกด้วย


7.Physical Evidence (องค์ประกอบทางกายภาพ)

หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส และ ความรู้สึกทางร่างกาย เช่น การตกแต่งร้าน ความสะอาด บรรยากาศภายในร้าน เสียงดนตรี กลิ่นหอมของดอกไม้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ทั้งสิ้น องค์ประกอบต่างๆภายในร้านล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ประกอบการควรใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้อยู่อย่างเสมอ เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญกลับไปพร้อมความประทับใจที่สุด


กลยุทธ์ 7P Marketing Mix นั้นไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวแต่อย่างใด องค์ประกอบเหล่านี้เป็นเพียงหลักการพื้นฐานเท่านั้น ความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ ที่จะสามารถนำองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ไปวิเคราะห์และปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร


Nex Digital Marketing เราคือทีมการตลาดออนไลน์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด วางแผน และดำเนินการจบครบที่เดียว อยากทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร ปรึกษาเลย
Comments


bottom of page