top of page

THANK YOU

หากท่านกรอกรายละเอียดแล้ว ทางทีมงานเนกซ์ดิจิทัล จะส่งข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม Open House BNI อีกครั้งค่ะ

bottom of page