top of page

Business Model Canvas

Updated: Feb 1, 2021


Business Model Canvas ถูกคิดค้นขึ้นโดย Alexander Osterwalder ผู้คิดค้นนั่นเอง คือ เครื่องมือที่ช่วยออกแบบหรือวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจของคุณที่สามารถรื้อและสร้างได้ ทำให้คุณมองเห็นกลยุทธ์การทำงานธุรกิจของคุณทั้งหมด รวมถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของธุรกิจ

โดย Business Model Canvas มีอยู่ทั้งหมด 9 ส่วน 1. Customer Segment กลุ่มลูกค้าของเราคือใคร 2. Value Propositions จุดขายหรือคุณค่าสินค้าและบริการ 3. Channels ขายอะไร และ ผ่านช่องทางไหน 4. Customer Relationships ช่องทางสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. Revenue Streams วิธีหารายได้ของธุรกิจ 6. Key Resource ทรัพยากรของบริษัท 7. Key Activities กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ 8. Key Partners หาพันธมิตร 9. Cost Structure ต้นทุนของธุรกิจ

การเขียน Business Model Canvas จะทำให้คุณเข้าใจและมองเห็นภาพรวมธุรกิจของคุณทั้งหมด


Tel : 095-686-5591

Line : @nexdigital
Comments


bottom of page