top of page

5 แอพพลิเคชั่น เพื่อธุรกิจ SMEs


ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ตได้สะดวกและมีทางเลือกที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

1. DIP Business Evaluation Application แอพพลิเคชั่นสำหรับประเมินผลการดำเนินงานและผลประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อให้ SMEs ได้รู้จุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดย SMEs สามารถประเมิน บันทึกการประเมินผล เปรียบเทียบคะแนนประเมินกับธุรกิจอื่นๆ และส่งแบบประเมินผลไปยัง Cloud Server เพื่อบันทึกข้อมูล แอพลิเคชั่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถดูวิธีดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2NiWRgQ

2. Money Flow Application ระบบควบคุมการรับ-จ่าย และกระแสเงินสด เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกบัญชี รายรับและรายจ่ายทางการเงิน ทั้งส่วนตัว และส่วนกิจการ โดยการใส่ข้อมูลรายวัน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ทั้งรับและจ่าย เช่นจำนวนเงิน, วันที่, หมวด(ส่วนตัว /ส่วนกิจการ), ประเภทบัญชี (รับ /จ่าย), ประเภทเงิน (เงินสด /โอน /บัตรเครดิต) จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูล รวมถึงแสดงรายงานสรุปของเงินคงเหลือ และยอดการใช้งาน เหมาะสำหรับธุรกิจ (SME) ขนาดเล็ก หรือบุคคลทั่วไปทำบัญชีครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. SMEs DIP Business Plan Application เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการระบบ DIP Business Plan จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ทุกธุรกิจ สามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตนเอง โดยการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนประกอบธุรกิจไปใช้ต่อยอดได้

4. Billing Flow Application แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดทำใบเสร็จรับเงิน เริ่มจากใส่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า/บริการ และข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้นก็จะสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย โดยแอพฯจะแสดงรายงานสรุปให้หลายแบบ(รายวัน, เดือน, ไตรมาส, ปี, ระบุช่วงวันที่) และรายงานภาษีขาย รวมถึงการค้นหาในแบบต่างๆ ทั้งยังสามารถแสดงผลเป็นกราฟวงกลม และบันทึกเป็น PDF หรือสั่งพิมพ์ตรงไปที่เครื่องพิมพ์ WiFi ได้ทันที เหมาะสำหรับธุรกิจ (SME) ขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

5. Stock Flow Application ระบบควบคุมสต็อกสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป เป็นแอพพลิเคชั่นควบคุมสต๊อคสินค้า สำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป โดยประกอบด้วย ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสินค้า ระบบฐานข้อมูลรับเข้าจ่ายออก โดยการรับเข้าจากการซื้อและรับเข้ากรณีอื่นๆ ที่ไม่ ก่อให้เกิดรายจ่าย การจ่ายออก จากการขาย และการเบิกกรณีอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รายงานสถานะสินค้าคง คลัง รายงานรับเข้า/จ่ายออกสินค้า ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล และสามารถพิมพ์รายงานซึ่งใช้ร่วมกับ เครื่องพิมพ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wireless Lan ได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ___________________________________________

Tel : 095-686-5591

Line : @nexdigital

Comments


bottom of page