top of page

สิ่งที่ควรรู้เมื่อคุณมีเว็บไซต์?


" Google analytics " คือเครื่องมือวิเคราะห์ และเก็บข้อมูลสถิติของเว็บไซต์

คุณจะสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเว็บไซต์คุณ เพศ


อายุ

ช่วงเวลาเข้าถึง

อุปกรณ์ที่ใช้ PC หรือโทรศัพท์ สำหรับเข้าเว็บไซต์

ผู้ใช้งานเข้ามาจากช่องทางไหน Google หรือ Facebook


ข้อมูลเหล่านี้ นำมาใช้วางกลยุทธ์ในการทำการตลาด และพร้อมวัดผลได้เที่ยงตรงที่สุด