top of page

วิธีการนำ SOAR Analysis ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง


SOAR Analysis กำลังเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจุดเเข็งและเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจและองค์กรไปสู้เป้าหมายในอนาคต SOAR Analysis เป็นเครื่องมือที่กำลังจะถูกนำมาเเทนที่ SWOT Analysis

SOAR คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเชิงบวกทั้งหมด ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ โดย SOAR จะเน้นไปที่ What และ How ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการผลักดันกลุ่มคนให้เกิดการกระทำต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจุดเเข็งและจุดอ่อน ในการวางแผการทำงาน SOAR Analysis จะเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญ ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจหรือองค์กร ที่สามารถนำมาใช้ให้เหมาะสม กับแต่ละองค์กรเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตได้ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว ได้แก่


1) จุดแข็ง (Strengths)

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่เป็นจุดเด่นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อยู่ในรูปแบบของความรู้ และทัศนคติต่างๆ ในกระบวนการค้นหาจุดแข็ง จึงเป็นเหมือนกระบวนการที่ใช้ค้นหาเรื่องดี ๆ จากความสำเร็จ

การเรียนรู้ ที่เราทำงานได้มีประสิทธิภาพ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จุดที่เราต้องปรับปรุงมีอะไรบ้าง และหลังจากที่หัวหน้าตอบ ผลงานของเราก็มีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นการให้ Feedback อย่างจริงใจ ระหว่างหัวหน้าและคนในทีม ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น เรื่องนี้จึงเป็นจุดแข็ง ที่สามารถนำมาเป็นหลักปฏิบัติถาวรในองค์กรได้

2) โอกาส (Opportunities)

โอกาสางธุรกิจที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงานภายในองค์กร สิ่งที่เกิดจากการวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสทางธุรกิจที่ส่งผลดีค่อการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ หรือการพัฒนาศักยภาพการทำงานและพนักงาน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ Feedback ร่วมกันระหว่างทีม จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นเเละมีประสิทธิผลมากขึ้น

3) แรงบันดาลใจ (Aspiration)

แรงบันดาลใตคือเป้าหมายขององค์กร จากโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อพนักงานทำงานได้ดีขึ้น มีขีดความสามารถสูงขึ้น มีทัศนคติในเชิงบวก เนื่องจากผ่านการ Feedback ร่วมกันระหว่างทีม จึงทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพ และ KPI ทุกตัวจากทุกแผนกก็สูงขึ้นตาม แรงจูงใจจากโอกาสภายใน เมื่อองค์กรสร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ได้ภาพลักษณ์ที่ดีพนักงานมีความภาคภูมิใจ และมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น

4) ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results)

ผลสำเร็จจากการตั้งเป้าหมายขององค์กร นำมาวัดผลจากการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากการส่งเสริมการเรียนรู้ ใน SOAR นั้นจะวัดผลชี้วัด ที่สามารถชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพเเละครอบคลุม ควรมีรางวัลหรือสิ่งตอบเเทนที่เหมาะสมกับทีมงานเพื่อสร้างเเรงบันดาลใจ ที่สำคัญต้องมีการวัดผล SOAR Analysis ระหว่างทางอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าคำถามเชิงบวกที่เราใช้นั้น นำไปสู่ผลดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง ๆ

SOAR Analysis กำลังเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจุดเเข็งและเพิ่มโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจและองค์กรไปสู้เป้าหมายในอนาคต SOAR Analysis เป็นเครื่องมือที่กำลังจะถูกนำมาเเทนที่ SWOT Analysis

Nex Digital Marketing เราคือทีมการตลาดออนไลน์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด วางแผน และดำเนินการจบครบที่เดียว อยากทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร ปรึกษาเลย


1,039 views0 comments
bottom of page