top of page

"ที่ไหนมีคนที่นั่นมีโอกาส" ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป


"ที่ไหนมีคนที่นั่นมีโอกาส" ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป หลาย ๆ ห้างร้านต้องปิดตัวลง จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณมีทางรอด ?